Tuesday, January 1, 2013

末日?


                                                            

根据这些玛雅人说,明天21/12/2012将会是世界末日。既然他们那么会预言的话,照理上来说他们应该会生存下来,不对吗?


今天是20/12/2012。天空乌云密布,颜色灰沉沉,雨下个不停。末日真的来了吗?可能性不高。吉隆玻交通阻塞?那肯定。如果到现在你还没带你老婆孩子去圣诞购物的话,那你的末日就真的来临了。朋友们,祝你们愉快。

No comments:

Post a Comment