Sunday, January 6, 2013

相信吗?这是真的。


                                                          

                         你神经病啊?哪里有时间报导真实的新闻?


一名马来西亚律师终于披露大马报纸不一定报导真实的新闻。为什么?因为他们不够时间在卖报纸前查明事实真相。这是生意嘛,效率要快。惊奇了吧?但是这是一段安华控告马来西亚前锋报诽谤,前锋报辩护律师在法庭里的辩词,这才够令人惊奇。


前锋报辩护律师,费罗兹胡仙阿末告诉高庭。。(点击这里


如果报纸需要经过查明每个细节真实性的过程,那么工作人员将没有时间在第二天把新闻准时见报。


这段辩词跟那位说张明福勒死自己的律师一样经典。


我相信现在人民已经知道主流媒体里的新闻有多真实


这比妓女欢乐的呻吟来得更真实。


YORMARDER!!!

No comments:

Post a Comment