Saturday, January 21, 2012

GONG XI FA CAI

(dragon made by Mama Min @ mamamin.com)


PATRICK TEOH WISHES ALL FRIENDS

xīn nián kuài lè
cái yuán guǎng jìn
lóng mǎ jīng shén
shēn tǐ jiàn kāng
shēng yì xīng lóng
wàn shì rú yì
gōng zuò shùn lì

No comments:

Post a Comment